شبکه اجتماعی پروفایل

سیاوش عزیزی در شبکه اجتماعی پروفایل

هرگز تسلیم نشوید!! "وقتی یکبار تسلیم شدید، تسلیم شدنهایتان تکرار میشود و این عادتی وحشتناک است. زیرا ما ابتدا عادت را ایجاد میکنیم و بعد عادت تبدیل به خود ما میشود!!" 🖌 برایان تریسی

profile.ir