صادق عیدی در شبکه اجتماعی پروفایل: یک هزارپای زرنگ وجود داشت. همان طور که روی لبه ی میز نشسته بود، نگاه کرد و یک حبه قند خوشمزه آن طرف اتاق دید. او، که باهوش بود، شروع کرد به سنجیدن بهترین مسیر: از کدام پایه‌ی میز به سمت پایین بخزد (راست یا چپ) و از کدام پایه‌ی میز به سمت بالا بخزد؟ کار بعدی این ...
صادق عیدی در شبکه اجتماعی پروفایل: یک هزارپای زرنگ وجود داشت. همان طور که روی لبه ی میز نشسته بود، نگاه کرد و یک حبه قند خوشمزه آن طرف اتاق دید. او، که باهوش بود، شروع کرد به سنجیدن بهترین مسیر: از کدام پایه‌ی میز به سمت پایین بخزد (راست یا چپ) و از کدام پایه‌ی میز به سمت بالا بخزد؟ کار بعدی این ...

شبکه اجتماعی پروفایل

صادق عیدی در شبکه اجتماعی پروفایل: یک هزارپای زرنگ وجود داشت. همان طور که روی لبه ی میز نشسته بود، نگاه کرد و یک حبه قند خوشمزه آن طرف اتاق دید. او، که باهوش بود، شروع کرد به سنجیدن بهترین مسیر: از کدام پایه‌ی میز به سمت پایین بخزد (راست یا چپ) و از کدام پایه‌ی میز به سمت بالا بخزد؟ کار بعدی این ...

یک هزارپای زرنگ وجود داشت. همان طور که روی لبه ی میز نشسته بود، نگاه کرد و یک حبه قند خوشمزه آن طرف اتاق دید. او، که باهوش بود، شروع کرد به سنجیدن بهترین مسیر: از کدام پایه‌ی میز به سمت پایین بخزد (راست یا چپ) و از کدام پایه‌ی میز به سمت بالا بخزد؟ کار بعدی این بود که تصمیم بگیرد کدام پا قدم اول را بردارد، بقیهی پاها به چه ترتیبی حرکت را ادامه بدهند و به همین ترتیب. او در ریاضی استاد بود. بعد تمام حالت های مختلف را تحلیل و بهترین مسیر را انتخاب کرد. سرانجام، قدم اول را برداشت. با این حال، هنوز آنقدر غرق محاسبات و تفکر بود که وضعیت برایش پیچیده شد و برای مرور برنامه اش در همان قسمت مسیر ایستاد. آخر سر، او جلوتر نرفت و از گرسنگی مرد. (هنر شفاف اندیشیدن، رولف دوبلی) حکایت بسیاری از ما ها در شروع راه اندازی یک کار جدید است. همه ماها ایده های بزرگی در سر داریم و واقعا هم دوست داریم که آن ها را به انجام رسانیم، اما همیشه برای شروع کردن و داخل گود افتادن امروز و فردا میکنیم و دلیلمان هم این است که میخوایم مثلا حساب شده کارمان را جلو ببریم. اما هیچ وقت هم کار هایمان را حتی شروع نمیکنیم. تنها کلیدی که برای این مشکل میتوانم پیشنهاد کنم این هست که فقط انجامش بده! همیشه میگویند که بزرگ فکر کن اما کوچک شروع کن و باید برای فرار کردن از این مصیبت فقط و فقط سریع دست به کار شد و شروع کرد. #کسب_و_کار #استارتاپ #صادق_عیدی #کارافرینی

profile.ir