محمد جواد پاسلار در شبکه اجتماعی پروفایل: برد توزیع برق موتور های کوادرکوپتر این برد در ابعاد برد توزیع برق F450 ساخته شده است.طرح اولیه آن نیز در برنامه Proteus طراحی شده  و  توان تحمل جریانی در حدود ۳۰ آمپر را دارد.این برد برای تیم رباتیک UI-AI طراحی شده و تا کنون در تست های مختلف ، کارایی خود ...
محمد جواد پاسلار در شبکه اجتماعی پروفایل: برد توزیع برق موتور های کوادرکوپتر این برد در ابعاد برد توزیع برق F450 ساخته شده است.طرح اولیه آن نیز در برنامه Proteus طراحی شده  و  توان تحمل جریانی در حدود ۳۰ آمپر را دارد.این برد برای تیم رباتیک UI-AI طراحی شده و تا کنون در تست های مختلف ، کارایی خود ...

شبکه اجتماعی پروفایل

محمد جواد پاسلار در شبکه اجتماعی پروفایل: برد توزیع برق موتور های کوادرکوپتر این برد در ابعاد برد توزیع برق F450 ساخته شده است.طرح اولیه آن نیز در برنامه Proteus طراحی شده و توان تحمل جریانی در حدود ۳۰ آمپر را دارد.این برد برای تیم رباتیک UI-AI طراحی شده و تا کنون در تست های مختلف ، کارایی خود ...

برد توزیع برق موتور های کوادرکوپتر این برد در ابعاد برد توزیع برق F450 ساخته شده است.طرح اولیه آن نیز در برنامه Proteus طراحی شده و توان تحمل جریانی در حدود ۳۰ آمپر را دارد.این برد برای تیم رباتیک UI-AI طراحی شده و تا کنون در تست های مختلف ، کارایی خود را نشان داده است. #مکاترونیک #مهندسی_برق #UIAI

profile.ir