• ده توصیه برای دوران جوانی: یک- خواندن و نوشتن زیاد دو- در تماس بودن با دوستان سه- شبکه‌سازی چهار- تمرین سخنرانی عمومی پنج- یادگیری سرمایه‌گذاری شش- یافتن یک مربی خوب هفت- به حافظه‌سپردن یادگیری نیست

    دیدن بیشتر