مسعود بارانی در شبکه اجتماعی پروفایل: ده توصیه برای دوران جوانی:  یک- خواندن و نوشتن زیاد دو- در تماس بودن با دوستان سه- شبکه‌سازی چهار- تمرین سخنرانی عمومی پنج- یادگیری سرمایه‌گذاری شش- یافتن یک مربی خوب هفت- به حافظه‌سپردن یادگیری نیست هشت- تو همان شغلت نیستی نه- زمان دست کشیدن و رها کردن را ب ...
مسعود بارانی در شبکه اجتماعی پروفایل: ده توصیه برای دوران جوانی: یک- خواندن و نوشتن زیاد دو- در تماس بودن با دوستان سه- شبکه‌سازی چهار- تمرین سخنرانی عمومی پنج- یادگیری سرمایه‌گذاری شش- یافتن یک مربی خوب هفت- به حافظه‌سپردن یادگیری نیست هشت- تو همان شغلت نیستی نه- زمان دست کشیدن و رها کردن را ب ...

شبکه اجتماعی پروفایل

مسعود بارانی در شبکه اجتماعی پروفایل: ده توصیه برای دوران جوانی: یک- خواندن و نوشتن زیاد دو- در تماس بودن با دوستان سه- شبکه‌سازی چهار- تمرین سخنرانی عمومی پنج- یادگیری سرمایه‌گذاری شش- یافتن یک مربی خوب هفت- به حافظه‌سپردن یادگیری نیست هشت- تو همان شغلت نیستی نه- زمان دست کشیدن و رها کردن را ب ...

ده توصیه برای دوران جوانی: یک- خواندن و نوشتن زیاد دو- در تماس بودن با دوستان سه- شبکه‌سازی چهار- تمرین سخنرانی عمومی پنج- یادگیری سرمایه‌گذاری شش- یافتن یک مربی خوب هفت- به حافظه‌سپردن یادگیری نیست هشت- تو همان شغلت نیستی نه- زمان دست کشیدن و رها کردن را بشناس ده- برای رهبر بودن عنوان و منصب لازم نیست #مدیریت #توصیه #جوانی

profile.ir