• ۱۸ سالگی برای من هر چند که زود گذشت اما طولانی تر از یک سال بود. ۱۸ سالگی سرتاسر تجربیات و کارهای جدید برای من بود. امروز پجمین روز از پنجمین ماه سال نود و هفت، هیجده سال من تمام و وارد نوزدهمین سال ز

    دیدن بیشتر