همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل: گزارش رویداد/ 14  دکتر #محمدجعفر_نعناکار، مشاور #حقوقی #فناپ در حوزه #حقوق #مالکیت_فکری و #کپی_رایت محتوا و ایده سخنرانی نمودند. ایشان ضمن بیان اینکه قوانین مقابله با کپی رایت در ایران وجود دارد ولی به درستی اجرا نمی¬شود، مهمتر ...
همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل: گزارش رویداد/ 14 دکتر #محمدجعفر_نعناکار، مشاور #حقوقی #فناپ در حوزه #حقوق #مالکیت_فکری و #کپی_رایت محتوا و ایده سخنرانی نمودند. ایشان ضمن بیان اینکه قوانین مقابله با کپی رایت در ایران وجود دارد ولی به درستی اجرا نمی¬شود، مهمتر ...

شبکه اجتماعی پروفایل

همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل: گزارش رویداد/ 14 دکتر #محمدجعفر_نعناکار، مشاور #حقوقی #فناپ در حوزه #حقوق #مالکیت_فکری و #کپی_رایت محتوا و ایده سخنرانی نمودند. ایشان ضمن بیان اینکه قوانین مقابله با کپی رایت در ایران وجود دارد ولی به درستی اجرا نمی¬شود، مهمتر ...

گزارش رویداد/ 14 دکتر #محمدجعفر_نعناکار، مشاور #حقوقی #فناپ در حوزه #حقوق #مالکیت_فکری و #کپی_رایت محتوا و ایده سخنرانی نمودند. ایشان ضمن بیان اینکه قوانین مقابله با کپی رایت در ایران وجود دارد ولی به درستی اجرا نمی¬شود، مهمترین راهکارهای حقوقی صیانت از مالکیت فکری و ایده را بیان نمودند. #legalday2018

profile.ir