همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل: گزارش رویداد/ 15 در ادامه همایش، #محمدرضا_رحمانی مدیر عامل #رند (Rond#)  به بیان مشکلات موجود در زمینه #مالکیت و #انتقال_دامنه های اینترنتی پرداخت و با ذکر نام برخی از #دامین هایی که برای مالکین آنها #مشکلات #حقوقی بوجود آمده ب ...
همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل: گزارش رویداد/ 15 در ادامه همایش، #محمدرضا_رحمانی مدیر عامل #رند (Rond#) به بیان مشکلات موجود در زمینه #مالکیت و #انتقال_دامنه های اینترنتی پرداخت و با ذکر نام برخی از #دامین هایی که برای مالکین آنها #مشکلات #حقوقی بوجود آمده ب ...

شبکه اجتماعی پروفایل

همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل: گزارش رویداد/ 15 در ادامه همایش، #محمدرضا_رحمانی مدیر عامل #رند (Rond#) به بیان مشکلات موجود در زمینه #مالکیت و #انتقال_دامنه های اینترنتی پرداخت و با ذکر نام برخی از #دامین هایی که برای مالکین آنها #مشکلات #حقوقی بوجود آمده ب ...

گزارش رویداد/ 15 در ادامه همایش، #محمدرضا_رحمانی مدیر عامل #رند (Rond#) به بیان مشکلات موجود در زمینه #مالکیت و #انتقال_دامنه های اینترنتی پرداخت و با ذکر نام برخی از #دامین هایی که برای مالکین آنها #مشکلات #حقوقی بوجود آمده بود، از مدیران حقوقی حاضر در رویداد برای تعاملات سازنده در زمینه حل این #چالش ها، دعوت نمود. #legalday2018

profile.ir