همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل: گزارش رویداد/ 4 نخستین سخنرانی همایش Legalday2018 در نوبت صبح توسط دکتر #یوسف_قاسمی مشاور #حقوقی #معاونت_علمی_و_فناوری ریاست جمهوری انجام شد که به بیان ده #اشتباه رایج حقوقی که موثر در شکست #استارتاپ های ایرانی پرداخت: 1. فقدان ...
همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل: گزارش رویداد/ 4 نخستین سخنرانی همایش Legalday2018 در نوبت صبح توسط دکتر #یوسف_قاسمی مشاور #حقوقی #معاونت_علمی_و_فناوری ریاست جمهوری انجام شد که به بیان ده #اشتباه رایج حقوقی که موثر در شکست #استارتاپ های ایرانی پرداخت: 1. فقدان ...

شبکه اجتماعی پروفایل

همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل: گزارش رویداد/ 4 نخستین سخنرانی همایش Legalday2018 در نوبت صبح توسط دکتر #یوسف_قاسمی مشاور #حقوقی #معاونت_علمی_و_فناوری ریاست جمهوری انجام شد که به بیان ده #اشتباه رایج حقوقی که موثر در شکست #استارتاپ های ایرانی پرداخت: 1. فقدان ...

گزارش رویداد/ 4 نخستین سخنرانی همایش Legalday2018 در نوبت صبح توسط دکتر #یوسف_قاسمی مشاور #حقوقی #معاونت_علمی_و_فناوری ریاست جمهوری انجام شد که به بیان ده #اشتباه رایج حقوقی که موثر در شکست #استارتاپ های ایرانی پرداخت: 1. فقدان اعتبارسنجی حقوقی طرح و مدل تجاری(تحلیل هوشمند مجوزهای قانونی الزامی، اعتبارسنجی حقوقی آورده ها، اعتبارسنجی حقوقی بنیانگذاران) 2. فهم نادرست ماهیت و محدودیت‌های حقوق مالکیت‌ فکری( شناخت محدودیت های حمایت از ایده، تحلیل درست مالکیت فکری وابسته، درک دقیق آثار مالکیت مشاعی در مالکیت فکری) 3. تمرکز بر حقوق مالکیت فکری به جای استراتژی‌های مالکیت فکری(مفهوم کاربردی استراتژی‌های مالکیت فکری، کاربرد استراتژی‌های مالکیت فکری، مصادیق استراتژی‌های مالکیت فکری) 4. خطا در ارزش‌گذاری آورده ها و تسهیم سهام ( ارزش‌گذاری بدون شاخص، ارزش‌گذاری با شاخص‌های غلط) 5. فقدان مستندسازی حقوقی دارایی‌های استارتاپ ( احصای دارایی ها، مستندسازی دارایی ها) 6. فقدان قرارداد بین بنیانگذاران (مذاکره قبل از مجادله، تفکیک بستر اعتمادآمیز از فرآیندهای استاندارد) 7. عدم انطباق اساسنامه با توافقات بنیانگذاران، شتاب‌دهنده‌ها و سرمایه‌گذار( نگارش قرارداد به نحو قابل ثبت، تنظیم صحیح اساسنامه) 8. انتخاب مدل حقوقی نامناسب برای همکاری با کارمندان و پیمانکاران( توجه به ابعاد اقتصادی و حقوقی مدل‌ها، ضرورت توازن در همه ابعاد هنگام انتخاب مدل) 9. جدی نگرفتن خطر استراتژی حبس استارتاپ( چالش‌های استراتژی، راهکار مقابله با استراتژی) 10. جدی نگرفتن خطر استراتژی‌های کاهش تصنعی سود( شرح استراتژی، استراتژی تأسیس واسط) #legalday2018

profile.ir