همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل: گزارش رویداد/ 17 آخرین سخنران این #رویداد دکتر #سهیل_مهرآمیز مدیر حقوقی سابق هلدینگ سرمایه گذاری #سرآوا یکی از بزرگترین شرکت های سرمایه گذاری ایران در زمینه کسب و کارهای نوپا بود. دکتر مهرآمیز ضمن ارائه راهکارهای سازنده برای جل ...
همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل: گزارش رویداد/ 17 آخرین سخنران این #رویداد دکتر #سهیل_مهرآمیز مدیر حقوقی سابق هلدینگ سرمایه گذاری #سرآوا یکی از بزرگترین شرکت های سرمایه گذاری ایران در زمینه کسب و کارهای نوپا بود. دکتر مهرآمیز ضمن ارائه راهکارهای سازنده برای جل ...

شبکه اجتماعی پروفایل

همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل: گزارش رویداد/ 17 آخرین سخنران این #رویداد دکتر #سهیل_مهرآمیز مدیر حقوقی سابق هلدینگ سرمایه گذاری #سرآوا یکی از بزرگترین شرکت های سرمایه گذاری ایران در زمینه کسب و کارهای نوپا بود. دکتر مهرآمیز ضمن ارائه راهکارهای سازنده برای جل ...

گزارش رویداد/ 17 آخرین سخنران این #رویداد دکتر #سهیل_مهرآمیز مدیر حقوقی سابق هلدینگ سرمایه گذاری #سرآوا یکی از بزرگترین شرکت های سرمایه گذاری ایران در زمینه کسب و کارهای نوپا بود. دکتر مهرآمیز ضمن ارائه راهکارهای سازنده برای جلوگیری از بروز اختلافات در قراردادهای کسب و کارهای نوپا، به این نکته اشاره نمود که برای حل #اختلافات حقوقی #استارتاپ ها همیشه نیاز به مراجعه به دادگاه¬ها نیست و تعیین داور در #قرارداد ها را یکی از مهمترین راهکارها برای #حل_اختلافات حقوقی پیش آمده برای کسب و کارها بیان نمود. #legalday2018

profile.ir