همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل: گزارش رویداد/ 16 یکی از مهترین بخش های #رویداد، حضور دکتر #رستمی مشاور ارشد #معاونت_حقوقی رئیس جمهور و رئیس #مرکز_داوری #اتاق_بازرگانی_تهران بود. ایشان ضمن حضور در رویداد و صحبت با صاحبان کسب و کارها، در یک سخنرانی کوتاه به معر ...
همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل: گزارش رویداد/ 16 یکی از مهترین بخش های #رویداد، حضور دکتر #رستمی مشاور ارشد #معاونت_حقوقی رئیس جمهور و رئیس #مرکز_داوری #اتاق_بازرگانی_تهران بود. ایشان ضمن حضور در رویداد و صحبت با صاحبان کسب و کارها، در یک سخنرانی کوتاه به معر ...

شبکه اجتماعی پروفایل

همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل: گزارش رویداد/ 16 یکی از مهترین بخش های #رویداد، حضور دکتر #رستمی مشاور ارشد #معاونت_حقوقی رئیس جمهور و رئیس #مرکز_داوری #اتاق_بازرگانی_تهران بود. ایشان ضمن حضور در رویداد و صحبت با صاحبان کسب و کارها، در یک سخنرانی کوتاه به معر ...

گزارش رویداد/ 16 یکی از مهترین بخش های #رویداد، حضور دکتر #رستمی مشاور ارشد #معاونت_حقوقی رئیس جمهور و رئیس #مرکز_داوری #اتاق_بازرگانی_تهران بود. ایشان ضمن حضور در رویداد و صحبت با صاحبان کسب و کارها، در یک سخنرانی کوتاه به معرفی مرکز داوری اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران پرداختند و از آمادگی این مرکز برای تعامل با #استارتاپ ها و کمک به #حل_اختلافات #حقوقی آنها سخن گفت. #legalday2018

profile.ir