همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل: گزارش رویداد/ 11 چهارمین سخنران این #همایش، دکتر #حسام_کدیور، مدیر حقوقی هلدینگ سرمایه گذاری #رهنما بود که در زمینه قواعد و چارچوب¬های #حقوقی #سرمایه_گذاری و تعامل با سرمایه گذار سخن گفت. با توجه به اینکه بیشتر استارتاپ¬ها در ز ...
همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل: گزارش رویداد/ 11 چهارمین سخنران این #همایش، دکتر #حسام_کدیور، مدیر حقوقی هلدینگ سرمایه گذاری #رهنما بود که در زمینه قواعد و چارچوب¬های #حقوقی #سرمایه_گذاری و تعامل با سرمایه گذار سخن گفت. با توجه به اینکه بیشتر استارتاپ¬ها در ز ...

شبکه اجتماعی پروفایل

همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل: گزارش رویداد/ 11 چهارمین سخنران این #همایش، دکتر #حسام_کدیور، مدیر حقوقی هلدینگ سرمایه گذاری #رهنما بود که در زمینه قواعد و چارچوب¬های #حقوقی #سرمایه_گذاری و تعامل با سرمایه گذار سخن گفت. با توجه به اینکه بیشتر استارتاپ¬ها در ز ...

گزارش رویداد/ 11 چهارمین سخنران این #همایش، دکتر #حسام_کدیور، مدیر حقوقی هلدینگ سرمایه گذاری #رهنما بود که در زمینه قواعد و چارچوب¬های #حقوقی #سرمایه_گذاری و تعامل با سرمایه گذار سخن گفت. با توجه به اینکه بیشتر استارتاپ¬ها در زمینه جذب سرمایه گذار و نحوه صحیح #قراردادنویسی با سرمایه گذاران خود دچار مشکل هستند، این سخنرانی بسیار مورد توجه قرار گرفت. #legalday2018

profile.ir