همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل
همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل

شبکه اجتماعی پروفایل

همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل

گزارش رویداد/ 7 #استارتاپ #وندا که یکی از کسب و کار نوپای کشور در زمینه خدمات #حقوقی است، به معرفی خود پرداخت. #legalday2018

profile.ir