همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل: گزارش رویداد/ 8 آخرین سخنران نوبت صبح رویداد، دکتر #علی_صحرائیان، مدیر #حقوقی #نوآوا و عضو #اتاق_بازرگانی_تهران، به بیان چارچوب کلی قراردادهای کسب و کاری از جمله قراردادهای فروش، همکاری و #هم_بنیانگذاری پرداخت و مهمترین #مشکلات ...
همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل: گزارش رویداد/ 8 آخرین سخنران نوبت صبح رویداد، دکتر #علی_صحرائیان، مدیر #حقوقی #نوآوا و عضو #اتاق_بازرگانی_تهران، به بیان چارچوب کلی قراردادهای کسب و کاری از جمله قراردادهای فروش، همکاری و #هم_بنیانگذاری پرداخت و مهمترین #مشکلات ...

شبکه اجتماعی پروفایل

همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل: گزارش رویداد/ 8 آخرین سخنران نوبت صبح رویداد، دکتر #علی_صحرائیان، مدیر #حقوقی #نوآوا و عضو #اتاق_بازرگانی_تهران، به بیان چارچوب کلی قراردادهای کسب و کاری از جمله قراردادهای فروش، همکاری و #هم_بنیانگذاری پرداخت و مهمترین #مشکلات ...

گزارش رویداد/ 8 آخرین سخنران نوبت صبح رویداد، دکتر #علی_صحرائیان، مدیر #حقوقی #نوآوا و عضو #اتاق_بازرگانی_تهران، به بیان چارچوب کلی قراردادهای کسب و کاری از جمله قراردادهای فروش، همکاری و #هم_بنیانگذاری پرداخت و مهمترین #مشکلات_حقوقی موجود در این زمینه را برشمرد: اصول حاکم بر #قراردادهای_کسب‌وکارهای_نوپا: اصل اول: آزادی چارچوب های قانونی اصل دوم: غیر تشریفاتی بودن قراردادها الف: فلسفه و مبنای قانونی ب: محدودیت‌های عملی و قانونی اصل سوم: حسن نیت و عدم سواستفاده از حق الف: مبانی قانونی 1. قانون اساسی 2: قانون مدنی 3: قانون تجارت ب: کار بردهای اصل حسن نیت 1. ابزار تفسیر در راستای قصد واقعی 2. شاخص رفتار و عملکرد 3. مبنای حمایت در مقابل محاسبات اشتباه ج: موارد عملی تجلی اصل 1. حقوق قراردادهای تجاری 2. حقوق شرکت های تجاری اصل چهارم: لزوم ایفای تعهدات قراردادی (اصل لزوم/ اصل صحت) الف: مبانی قانونی ب: حوزه شمول اصل لزوم ج: مقدمات اجرای اصل لزوم و صحت د: وضعیت خاص قرارداد شرکت اصل پنجم: اصل نسبی بودن قراردادها/ استقلال شخصیت حقوقی الف: مبانی قانونی ب: استثنائات وارده بر اصل 1. خرق حجاب شرکت 2. استاپل 3. گروه شرکت ها 4. قصد ضمنی اصل ششم: اصول حاکم بر جبران خسارت الف: اصل کلی جبران خسارت 1. مبانی فقهی و قانونی 2. شروط رایج در خصوص مقوله خسارت ب: اصل جلوگیری از توسعه دامنه خسارت اصل هفتم: اصل آزادی نقل و انتقال سهام و حقوق قراردادی الف: آزادی اشخاص در انتقال حقوق قانونی و قراردادی خود ب: محدودیت های وارده 1. مبانی قانونی 2. مبانی قراردادی اصل هشتم: اصل تسهیم مسئولیت یا مسئولیت تضامنی الف: مبانی قانونی 1. قانون مدنی 2. قانون تجارت 3. قانون کار و تأمین اجتماعی ب. مبنای قراردادی

profile.ir