موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان در شبکه اجتماعی پروفایل: کیمیا: #مابک در اینجا ما با موضوع #انسان، #نمادی از #کیمیا و بزرگ‌ترین #استثنا سر و کار داریم. عاملی که منجر به #خلق #راهکارها و #ایده_ها است. انسان در قالب #ارتباطات خود با جهان پیرامون می‌تواند #اثر خود را به یادگار بگذارد. به ...
موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان در شبکه اجتماعی پروفایل: کیمیا: #مابک در اینجا ما با موضوع #انسان، #نمادی از #کیمیا و بزرگ‌ترین #استثنا سر و کار داریم. عاملی که منجر به #خلق #راهکارها و #ایده_ها است. انسان در قالب #ارتباطات خود با جهان پیرامون می‌تواند #اثر خود را به یادگار بگذارد. به ...

شبکه اجتماعی پروفایل

موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان در شبکه اجتماعی پروفایل: کیمیا: #مابک در اینجا ما با موضوع #انسان، #نمادی از #کیمیا و بزرگ‌ترین #استثنا سر و کار داریم. عاملی که منجر به #خلق #راهکارها و #ایده_ها است. انسان در قالب #ارتباطات خود با جهان پیرامون می‌تواند #اثر خود را به یادگار بگذارد. به ...

کیمیا: #مابک در اینجا ما با موضوع #انسان، #نمادی از #کیمیا و بزرگ‌ترین #استثنا سر و کار داریم. عاملی که منجر به #خلق #راهکارها و #ایده_ها است. انسان در قالب #ارتباطات خود با جهان پیرامون می‌تواند #اثر خود را به یادگار بگذارد. به دنبال ایجاد #ارتباطات و تاثیرپذیری آن‌ها از یکدیگر، خلق #اقتصاد‌های #احیاگر و توزیعی در بستر #محدودیت‌های #زیست_بوم #سیاره ما، یا دست کم در #مقیاس کوچکتر در #جامعه امروزی ما رخ می‌دهد. کیمیای ‌مورد بحث، در واقع #کارآمد بودن کنجکاوی حاصل از نیازهای #انسان و #سودآوری حاصل از چگونگی #اجرا است.

profile.ir