موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان در شبکه اجتماعی پروفایل: سلامت: #مابک #علم: #مشاهده، #حدس، #فرضیه، #آزمون، #استنباط، #اجرا، #خطا و #بازنگری است. اگر این #بازنگری_ها به شکل #نظام_یافته‌ای #هدایت شوند، #تعالی، #جهان_شمول می‌شود و تمامی این‌ها موجب ایجاد بستری از #توسعه و #فناوری می‌شود. ...
موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان در شبکه اجتماعی پروفایل: سلامت: #مابک #علم: #مشاهده، #حدس، #فرضیه، #آزمون، #استنباط، #اجرا، #خطا و #بازنگری است. اگر این #بازنگری_ها به شکل #نظام_یافته‌ای #هدایت شوند، #تعالی، #جهان_شمول می‌شود و تمامی این‌ها موجب ایجاد بستری از #توسعه و #فناوری می‌شود. ...

شبکه اجتماعی پروفایل

موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان در شبکه اجتماعی پروفایل: سلامت: #مابک #علم: #مشاهده، #حدس، #فرضیه، #آزمون، #استنباط، #اجرا، #خطا و #بازنگری است. اگر این #بازنگری_ها به شکل #نظام_یافته‌ای #هدایت شوند، #تعالی، #جهان_شمول می‌شود و تمامی این‌ها موجب ایجاد بستری از #توسعه و #فناوری می‌شود. ...

سلامت: #مابک #علم: #مشاهده، #حدس، #فرضیه، #آزمون، #استنباط، #اجرا، #خطا و #بازنگری است. اگر این #بازنگری_ها به شکل #نظام_یافته‌ای #هدایت شوند، #تعالی، #جهان_شمول می‌شود و تمامی این‌ها موجب ایجاد بستری از #توسعه و #فناوری می‌شود. #سلامت، مهم‌ترین بستری است که #انسان دوست دارد برای #رفاه خود #گسترش دهد. در این راستا باید در دنیای #کارآفرینی، #فناوری_های #سلامت را #توسعه دهد.

profile.ir