موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان در شبکه اجتماعی پروفایل: شهرپایدار:  #مابک اخیرا #مشاهدات، ما را به این استنتاج می‌کشاند که زندگی #شهری درحال #رشد است. باور این مشاهدات ممکن است ما را از زمینه‌های دیگر غافل کند. چرا که به لطف #پیشرفت‌های سریع و #واقعیت افزون، تحول‌های مستقل و #انرژی‌ه ...
موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان در شبکه اجتماعی پروفایل: شهرپایدار: #مابک اخیرا #مشاهدات، ما را به این استنتاج می‌کشاند که زندگی #شهری درحال #رشد است. باور این مشاهدات ممکن است ما را از زمینه‌های دیگر غافل کند. چرا که به لطف #پیشرفت‌های سریع و #واقعیت افزون، تحول‌های مستقل و #انرژی‌ه ...

شبکه اجتماعی پروفایل

موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان در شبکه اجتماعی پروفایل: شهرپایدار: #مابک اخیرا #مشاهدات، ما را به این استنتاج می‌کشاند که زندگی #شهری درحال #رشد است. باور این مشاهدات ممکن است ما را از زمینه‌های دیگر غافل کند. چرا که به لطف #پیشرفت‌های سریع و #واقعیت افزون، تحول‌های مستقل و #انرژی‌ه ...

شهرپایدار: #مابک اخیرا #مشاهدات، ما را به این استنتاج می‌کشاند که زندگی #شهری درحال #رشد است. باور این مشاهدات ممکن است ما را از زمینه‌های دیگر غافل کند. چرا که به لطف #پیشرفت‌های سریع و #واقعیت افزون، تحول‌های مستقل و #انرژی‌های خارج از #شبکه و #فناوری‌های #منفرد ما را به جایی سوق می‌دهد که شاید باید تنها به دیوارهای بزرگ شهر فکر کنیم. در همین حال تشابهی پیشرونده، تعداد زیادی از شهرها را تسخیر کرده است، این هندسه ساخت یافته‌ای است متشکل از #قوانین، #مقررات، #تولید_انبوه، #رفاه، #سرعت، #پول، #امنیت و ... چه بسا که بتوان شهرهایی با #فرهنگ #سازگاری شکل داد.

profile.ir