موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان در شبکه اجتماعی پروفایل
موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان در شبکه اجتماعی پروفایل

شبکه اجتماعی پروفایل

موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان در شبکه اجتماعی پروفایل

تکنولوژی: #مابک #علوم_پایه و #مهندسی، #علوم_پزشکی و #پیراپزشکی، #علوم_انسانی و #هنر اجزای یک #سیستم هستند. ما به دنبال #تشکیل یک #شبکه از #تکنولوژیست‌هایی هستیم که قادرند، با استفاده از #ارتباط‌های موثر با یکدیگر این #سیستم را به یک باره متحول کنند.

profile.ir