موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان در شبکه اجتماعی پروفایل: زمین: #مابک #نظم زندگی بر روی #زمین را تصور کنید، #تغییرات_اقلیمی، کم شدن #منابع_تجدید_ناپذیر، #حوادث_طبیعی، #آلودگی_هوا و..... به سرعت درحال رخ دادن هستند. اینک وقت ایجاد یک #تغییر_کلی در این #سامانه فرا رسیده است. اما یک #تغیی ...
موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان در شبکه اجتماعی پروفایل: زمین: #مابک #نظم زندگی بر روی #زمین را تصور کنید، #تغییرات_اقلیمی، کم شدن #منابع_تجدید_ناپذیر، #حوادث_طبیعی، #آلودگی_هوا و..... به سرعت درحال رخ دادن هستند. اینک وقت ایجاد یک #تغییر_کلی در این #سامانه فرا رسیده است. اما یک #تغیی ...

شبکه اجتماعی پروفایل

موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان در شبکه اجتماعی پروفایل: زمین: #مابک #نظم زندگی بر روی #زمین را تصور کنید، #تغییرات_اقلیمی، کم شدن #منابع_تجدید_ناپذیر، #حوادث_طبیعی، #آلودگی_هوا و..... به سرعت درحال رخ دادن هستند. اینک وقت ایجاد یک #تغییر_کلی در این #سامانه فرا رسیده است. اما یک #تغیی ...

زمین: #مابک #نظم زندگی بر روی #زمین را تصور کنید، #تغییرات_اقلیمی، کم شدن #منابع_تجدید_ناپذیر، #حوادث_طبیعی، #آلودگی_هوا و..... به سرعت درحال رخ دادن هستند. اینک وقت ایجاد یک #تغییر_کلی در این #سامانه فرا رسیده است. اما یک #تغییر #کلی، مستلزم #تغییر در #تعامل بین اجزاست. باید کارها به گونه‌ای #اجرا شوند که اثر مثبت یکدیگر را #تقویت، #تضمین و #ماندگار کنند.

profile.ir