موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان در شبکه اجتماعی پروفایل: #مابک: #متخصصین_ایرانی_بازگشته_به_کشور  ما به دنبال #ارزش نهادن، برقرای تعادل و #ارتباط بین دو جایگاه هستیم: #تولیدکننده_ایده و مصرف‌کننده (#سرمایه_گذار) آن. یکی از راه‌های برقراری این ارتباط ایجاد #شبکه و #اعتمادسازی بین #متخصص ...
موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان در شبکه اجتماعی پروفایل: #مابک: #متخصصین_ایرانی_بازگشته_به_کشور ما به دنبال #ارزش نهادن، برقرای تعادل و #ارتباط بین دو جایگاه هستیم: #تولیدکننده_ایده و مصرف‌کننده (#سرمایه_گذار) آن. یکی از راه‌های برقراری این ارتباط ایجاد #شبکه و #اعتمادسازی بین #متخصص ...

شبکه اجتماعی پروفایل

موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان در شبکه اجتماعی پروفایل: #مابک: #متخصصین_ایرانی_بازگشته_به_کشور ما به دنبال #ارزش نهادن، برقرای تعادل و #ارتباط بین دو جایگاه هستیم: #تولیدکننده_ایده و مصرف‌کننده (#سرمایه_گذار) آن. یکی از راه‌های برقراری این ارتباط ایجاد #شبکه و #اعتمادسازی بین #متخصص ...

#مابک: #متخصصین_ایرانی_بازگشته_به_کشور ما به دنبال #ارزش نهادن، برقرای تعادل و #ارتباط بین دو جایگاه هستیم: #تولیدکننده_ایده و مصرف‌کننده (#سرمایه_گذار) آن. یکی از راه‌های برقراری این ارتباط ایجاد #شبکه و #اعتمادسازی بین #متخصصین فعال در هر دو جایگاه است. ما باید به این دو جایگاه به عنوان یک #سیستم_‌عامل نگاه کنیم. چرا که نمی‌توان به ارتباط بین این دو عنصر به صورت تقابل دو طرز فکر نگاه کرد؛ که سخت و تغییرناپذیر است و روند تبدیل این #تعاملات میانی، ما را به سوی به‌روزرسانی این #سیستم_عامل سوق می‌دهد. در همین خصوص اگر ما بتوانیم یاد بگیریم و به یکدیگر اعتماد کنیم، می توانیم از ارتباط بین طرزفکرهای فردی به یک اقتصاد باز که طیف گسترده‌ای از مشتریان (اعم از #سرمایه‌_گذار و مصرف‌کننده نهایی) را شامل می‌شود، برسیم. هم‌چنین، می‌توان #پیشرفت بشری بی‌سابقه‌ای را در تاریخ شاهد باشیم.

profile.ir