موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان در شبکه اجتماعی پروفایل: #مابک اولین رویداد خود را در ۱۱ مرداد ۹۷ برگزار کرد. تقریباً همه از وقتی که برای شرکت کردن در آن سپری کردند، راضی بودند. بی‌تردید همراهی خیلی از بازیگران اصلی و #تصمیم_گیران کلیدی در کشور این موفقیت را عملی کرد. #ایران_نالج مفتخ ...
موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان در شبکه اجتماعی پروفایل: #مابک اولین رویداد خود را در ۱۱ مرداد ۹۷ برگزار کرد. تقریباً همه از وقتی که برای شرکت کردن در آن سپری کردند، راضی بودند. بی‌تردید همراهی خیلی از بازیگران اصلی و #تصمیم_گیران کلیدی در کشور این موفقیت را عملی کرد. #ایران_نالج مفتخ ...
موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان در شبکه اجتماعی پروفایل: #مابک اولین رویداد خود را در ۱۱ مرداد ۹۷ برگزار کرد. تقریباً همه از وقتی که برای شرکت کردن در آن سپری کردند، راضی بودند. بی‌تردید همراهی خیلی از بازیگران اصلی و #تصمیم_گیران کلیدی در کشور این موفقیت را عملی کرد. #ایران_نالج مفتخ ...
موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان در شبکه اجتماعی پروفایل: #مابک اولین رویداد خود را در ۱۱ مرداد ۹۷ برگزار کرد. تقریباً همه از وقتی که برای شرکت کردن در آن سپری کردند، راضی بودند. بی‌تردید همراهی خیلی از بازیگران اصلی و #تصمیم_گیران کلیدی در کشور این موفقیت را عملی کرد. #ایران_نالج مفتخ ...
موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان در شبکه اجتماعی پروفایل: #مابک اولین رویداد خود را در ۱۱ مرداد ۹۷ برگزار کرد. تقریباً همه از وقتی که برای شرکت کردن در آن سپری کردند، راضی بودند. بی‌تردید همراهی خیلی از بازیگران اصلی و #تصمیم_گیران کلیدی در کشور این موفقیت را عملی کرد. #ایران_نالج مفتخ ...

شبکه اجتماعی پروفایل

موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان در شبکه اجتماعی پروفایل: #مابک اولین رویداد خود را در ۱۱ مرداد ۹۷ برگزار کرد. تقریباً همه از وقتی که برای شرکت کردن در آن سپری کردند، راضی بودند. بی‌تردید همراهی خیلی از بازیگران اصلی و #تصمیم_گیران کلیدی در کشور این موفقیت را عملی کرد. #ایران_نالج مفتخ ...

#مابک اولین رویداد خود را در ۱۱ مرداد ۹۷ برگزار کرد. تقریباً همه از وقتی که برای شرکت کردن در آن سپری کردند، راضی بودند. بی‌تردید همراهی خیلی از بازیگران اصلی و #تصمیم_گیران کلیدی در کشور این موفقیت را عملی کرد. #ایران_نالج مفتخر است #شبکه ای از متخصصان ایرانی بازگشته به کشور (#مابک) را مدیریت نموده و آمادگی خود را برای تسهیل بهره‌برداری همه اعضای تعیین‌کننده اکوسیستم اقتصادی ایران اعلام می‌کند. با پیوستن این #شبکه در ساختن #آینده #ایران با ما همراه شوید‌. #مابک #مابک_با_هم

profile.ir