ثبت نام ورود
ابراهیم عماد
اطلاعات علاقه مندی کاربر وجود ندارد.

بیـوگـرافی

» متخصص حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه » مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور برنامه ریزی حقوقی اساسی و معاهداتی توسعه پایدار » بنیانگذار و ریاست افتخاری انجمن همکاریهای اقتصادی بین المللی برای توسعه پایدار (در فرانسه) » محقق سابق مرکز مطالعات توسعه و جهانی شدن وابسته به دانشکده حقوق دانشگاه پاریس دکارت فرانسه » قاضی سابق دادگستری (تا سال 1369) http://ebrahimemad.net/emad-fa.html http://aceidd.com/fa/emad-fa.html

تجـربیات شغـلی

  • فعالیتهای حقوقی اقتصادی داخلی و بین المللی - انجمن همکاریهای اقتصادی بین المللی برای توسعه پایدار

تحصیلات

  • دانشگاه پاریس 5 (رنه دکارت) دکترا متخصص «حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه»